Prodaja materijala

POSTUPAK PRODAJE – NIJE OBJAVLJENO U NN I DRUGIM GLASILIMA

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243 - 656/16


1. Prodavatelj:
    STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb OIB  99172175603
    Mob.: 091 497 2920, e-mail: sasa.mise@ina.hr

2. Predmet prodaje:
     Ne-HC materijali iz domene održavanja rafinerija nafte i materijali koji se koriste kao rezervni dijelovi i oprema za vozila,
     a koji su u vlasništvu STSI d.o.o.

3. Opseg ponude:
     Ponuditelj je dužan ponuditi kupnju minimalno jedne grupe ponuđenih materijala navedenih u Specifikacijama.

4. Lokacije imovine:
    • materijali za održavanje-Sisak, lokacija Skladišta-Sisak, 44103 Sisak, A.Kovačića 1
    • materijali za održavanje-Rijeka, lokacija Rijeka-Urinj, 51221 Kostrena, Urinj 53
    • materijali kao rez.dijelovi za vozila, lokacija STSI Zagreb, 10000 Zagreb, Lovinčićeva 4

5. Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom  jeziku, ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na
    e-mail adresi: sasa.mise@ina.hr uz naznaku broja predmeta.

6. Rok za dostavu ponuda: najkasnije do 27.12.2016. do 12 sati

7. Ponude se moraju dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: 

        INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
        Zagreb, Avenija V. Holjevca 10
        p.p. 555, 10000 Zagreb
        Sektor korporativnih servisa
        PJ skladištenja i upravljanja zalihama
        
       uz naznaku «PONUDA ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243-656/16-NE OTVARAJ»
     
Postupak će se provesti bez javnog otvaranja ponuda.