Prodaja dugotrajne imovne

POZIV ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243 - 780/17

POSTUPAK PRODAJE – NIJE OBJAVLJENO U NN I DRUGIM GLASILIMA

1. Prodavatelj:
      STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o., Lovinčićeva 4, 10000 Zagreb OIB  99172175603

2.  Predmet prodaje:
     Dugotrajna materijalna imovina, a koja je u vlasništvu STSI d.o.o., kako slijedi:
 
Redni broj Datum aktivacije Opis Imovine
1 31.10.2013 KOSILICA MOTORNA SA SJEDIŠTEM
2 31.10.2013 KOSILICA MOTORNA SA SJEDIŠTEM
3 16.8.2011 KLIMA UREĐAJ POKRETNI 3,5 KW
4 16.8.2011 KLIMA UREĐAJ POKRETNI 3,5 KW
5 1.12.1975 UREĐAJ.ZA KONT.KOČ.ŠENK
6 3.3.2006 DIZALICA DVOSTUPNA STENHOJ / 5 T
7 1.12.1975 APARAT ZA POD.SVIJETLA
8 3.3.2006 UREĐAJ ZA RUČNO PRANJE DIJELOVA
9 31.10.2013 VILIČAR 45K BHV 53676
10 31.10.2013 VILIČAR PALETNI RUČNI ARTEX TIP RVN 2000 T
11 31.10.2013 LJESTVA DRVENE SKL 2401 1 KAT
12 31.10.2013 LJESTVA HTZ 2 KAT
13 31.10.2013 LJESTVA METALNE
14 31.10.2013 LJESTVA METALNE 1 KAT
15 31.10.2013 LJESTVA SKL. 2405 2 KAT HTZ
16 31.10.2013 VAGA AUTOMATSKA 100 KG (SKL.2404)
17 31.10.2013 VAGA AUTOMATSKA 100 KG (SKL.2405)

3. Opseg ponude:
     Ponuditelj je dužan ponuditi kupnju minimalno jedne stavke ponuđene imovine navedene u Specifikaciji.

4. Lokacija imovine:
     STSI Zagreb, 10000 Zagreb, Lovinčićeva 4

5. Kontakt osoba:
     Hrvoje Knez, 091 497 5378, Hrvoje.Knez@stsi.hr

6.  Dokumentaciju za nadmetanje na hrvatskom  jeziku, ponuditelji mogu zatražiti pisanim putem na
      e-mail adresi: sasa.mise@ina.hr  uz naznaku broja predmeta.

7.  Rok za dostavu ponuda: 10.11.2017 do 12 sati

8.  Ponude se moraju dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: 

         INA INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb
        Zagreb, Avenija V. Holjevca 10
        p.p. 555, 10000 Zagreb
        Sektor korporativnih servisa
        PJ skladištenja i upravljanja zalihama
        
       uz naznaku «PONUDA ZA SLOBODNO NADMETANJE broj 50000243-780/17-NE OTVARAJ»
     
Postupak će se provesti bez javnog otvaranja ponuda.