Građevinarstvo

 • Izvođenje radova nisko i visokogradnje:
  • iskopi rovova, kanala i jama
  • izgradnja prometnica, pristupnih puteva i platoa
  • montaža skela
  • izrada drvene stolarije i drvene ambalaže
 • Građevinski radovi na izgradnji trasa elektroenergetskih i signalnih kabela
 • Građevinski radovi na izgradnji trasa plinovoda i cjevovoda
 • Građevinsko održavanje objekata
 • Građenje sportskih objekata