Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

STSI i održivost

U STSI-ju je održivi razvoj jedno od temeljnih načela poslovanja koje predstavlja trajnu predanost uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevnom poslovanju s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja.

KLJUČNI CILJEVI I PROGRAMI ODRŽIVOG RAZVOJA

Implementacija Ključnih ciljeva i programa održivog razvoja 2020. započela je u INA Grupi 2016. godine.
Definirano je šest ključnih ciljeva (Klimatske promjene, Okoliš, Zdravlje i sigurnost, Zajednice, Ljudski kapital i Etika i upravljanje).
Unutar svakog ključnog cilja definirani su specifični programi koji predstavljaju temelj za određivanje akcijskog plana održivog razvoja.
Akcijski planovi održivog razvoja razvijaju se na godišnjoj bazi te se prate Ključni ciljevi i programi održivog razvoja INA Grupe uključujući ciljeve održivosti, koji značajno nadilaze zakonske zahtjeve, a izravno doprinose 13 od 17 globalnih ciljeva Ujedinjenih naroda za održivi razvoj (UN COR).

STSI DIONICI

Za održivi razvoj od iznimne je važnosti uspostavljanje i kontinuirano njegovanje dijaloga s pojedincima i grupama unutar i izvan STSI-ja na koje tvrtka svojom djelatnošću može imati ili ima utjecaj. U STSI-ju smo identificirali sljedeće skupine dionika: zaposlenici, sindikati, lokalne zajednice i vlasti, dobavljači, partneri.

Društva INA Grupe koriste se zaprimljenim povratnim informacijama dobivenima od dionika pri utvrđivanju strateški važnih pitanja i fokusiranju na teme održivosti koje su od najvećeg značaja kompaniji i njezinim dionicima.

Povratne informacije prikupljene od STSI-jevih dionika koriste se kao vrijedan izvor informacija tijekom planiranja aktivnosti, revizije vanjske komunikacije i pri pripremi izvješća o održivosti.
Detaljan pristup komunikacije sa dionicima možete naći u Ininom godišnjem izvješću.

IZVJEŠĆIVANJE

Izvješće o održivosti je organizacijski izvještaj koji daje podatke o gospodarskim, ekološkim i društvenim rezultatima kompanije. Objavljuje se na godišnjoj razini u sklopu Ininog godišnjeg izvještaja, a sadrži informacije o ključnim postignućima i izazovima te podatke koji se odnose na, za INA Grupu i njene dionike, materijalne teme u području održivosti.

Integrirano godišnje izvješće INA Grupe za 2018. objavljeno je 18. travnja 2019. godine. Izvješće je pripremljeno sukladno GRI Standardima (sržna opcija) i Sektorskom dodatku za naftu i plin. Također, provedena je nezavisna revizija za deset materijalnih nefinancijskih pokazatelja, a koji uključuju slijedeće GRI indikatore: 302-1 Potrošnja energije unutar organizacije, 303-3 Crpljenje vode po izvoru, 305-1 Izravne emisije stakleničkih plinova (GHG) (Područje 1), 305-2 Neizravne emisije stakleničkih plinova (GHG) (Područje 2), 306-2 Otpad prema vrsti i metodi odlaganja, 306-3 Značajna izlijevanja, 403-9 Ozljede povezane s radom, 403-10 Oboljenja povezana s radom, 404-1 Prosječan godišnji broj sati obuke po zaposleniku i 404-3 postotak zaposlenika koji dobivaju redovitu ocjenu radnog učinka i individualnog razvoja. Na temelju provedenih procedura i pribavljenih dokaza, nezavisni revizori potvrdili su da je navedenih deset nefinancijskih indikatora, o kojima se izvješćuje u Godišnjem izvješću INA Grupe za 2018., pripremljeno u skladu sa GRI Standardima.