Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje opasnosti za okoliš, sprječavanje nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanje i/ili otklanjanje šteta nanesenih okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Sastavnice okoliša su: zrak, vode, more, tlo, krajobraz, biljni i životinjski svijet te zemljina kamena kora. Sustavno upravljanje zaštitom okoliša sastavni je dio STSI-eve poslovne politike što dokazuje posjedovanje certifikata za sustav upravljanja zaštitom okoliša prema normi ISO 14001:2015.
Provođenjem edukacija STSI promiče korporativnu kulturu i podiže svijest svakog zaposlenika o važnosti doprinosa djelotvornom sustavu zaštite okoliša u skladu s Politike zaštite zdravlja, sigurnosti, okoliša i društvene odgovornosti..
U STSI-u se neprekidno nadziru, mjere, analiziraju i vrednuju okolišne performanse.
Briga o otpadu
U svim fazama životnog ciklusa proizvoda i usluga STSI poštuje hijerarhiju gospodarenja otpadom. Sustavno se radi na sprječavanju i smanjenju nastanka te razvrstavanju nastalog otpada. Recikliranje i ponovna uporaba započinju pravilnim odvajanjem na mjestu nastanka otpada.
Zaštita voda
Kontinuirano se prate količine zahvaćenih i ispuštenih voda. Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u vodi provodi se redovito, u skladu s mjerodavnom zakonskom regulativom, od strane ovlaštenih pravnih osoba (ili akreditiranih laboratorija).
Emisije u zrak
Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zrak provodi se redovito, u skladu sa zakonskom regulativom, od strane ovlaštenih pravnih osoba (ili akreditiranih laboratorija).
Klimatske promjene
Jedan od glavnih utjecaja na okoliš svakako su klimatske promjene, a borba protiv njih glavni je izazov u području zaštite okoliša.
Svjesni utjecaja klimatskih promjena na globalnoj razini STSI planira i poduzima niz aktivnosti vezanih za smanjenje emisija stakleničkih plinova i povećanje energetske učinkovitosti.
Neki od projekata su:
• povećanje energetske učinkovitosti u uredima
• zamjena vozila energetski učinkovitijim modelima
• trening vozača za sigurnu vožnju
• zamjena klima uređaja koji koriste rashladni plin R22 s klimama koje koriste ekološki prihvatljivije rashladne plinove.