Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je prijavljivanje nepravilnosti društvu STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo).
Sukladno važećem Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, br. 46/2022) Društvo je donijelo Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe kojim uređuje postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, imenovanja povjerljive osobe i njena zamjenika, zaštite prijavitelja nepravilnosti te sva prava i obveze koja za Društvo i prijavitelja nepravilnosti proizlaze u okviru tog postupka.
Što je nepravilnost?
Nepravilnosti su radnje ili propusti koji su protupravni i odnose se na područje primjene i propise navedene u članku 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (dalje u tekstu: Zakon), a koji su povezani s obavljanjem poslova Društva.
Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?
Prijavitelj nepravilnosti može biti svaka fizička osoba koja je o nepravilnosti saznala u svom radnom okruženju.
Radno okruženje su profesionalne aktivnosti u javnom ili privatnom sektoru u okviru kojih, neovisno o prirodi tih aktivnosti, osobe stječu informacije o nepravilnostima i u okviru kojih bi te osobe mogle doživjeti osvetu ako prijave take nepravilnosti, uključujući situaciju kada je aktivnost u međuvremenu prestala ili neposredno treba ili je trebala započeti.
Takve aktivnosti posebno uključuju:
• osobe u radnom odnosu u Društvu
• imatelje dionica i poslovnih udjela, kao i osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela Društva, uključujući i neizvršne članove, te volontere i plaćene ili neplaćene vježbenike
• osobe koje rade pod nadzorom i u skladu s uputama ugovaratelja, podugovaratelja i dobavljača
• osobe koje na bilo koji način sudjeluju u djelatnostima Društva.
Koji su uvjeti za zaštitu prijavitelja nepravilnosti?
Prijavitelj nepravilnosti ostvaruje pravo na zaštitu sukladno Zakonu ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:
• ako je imao opravdan razlog vjerovati da su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima istinite u trenutku prijave ili razotkrivanja
• ako su prijavljene ili javno razotkrivene informacije o nepravilnostima obuhvaćene područjem primjene Zakona i
• ako je podnio prijavu u skladu s odredbama Zakona sustavom unutarnjeg ili vanjskog prijavljivanja nepravilnosti ili je javno razotkrio nepravilnost.
Kako podnijeti prijavu nepravilnosti?
Prijava Društvu se može podnijeti pisanim putem, usmeno na zapisnik u slučaju sastanka sa povjerljivom osobom ili putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:
– poštom na adresu: STSI-INTEGRIRANI TEHNIČKI SERVISI d.o.o.
Lovinčićeva 4
10 000 Zagreb
n/p povjerljive osobe
– u elektroničkom obliku na mail adresu: povjerljivaosoba@stsi.hr
Prijava treba sadržavati podatke o prijavitelju nepravilnosti, podatke o osobi i/ili osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti i datum prijave.
Kako bi se mogla učinkovitije ispitati, preporučuje se da prijava sadrži i dokaze o nepravilnostima koje se prijavljuju, a koji su poznati odnosno dostupni prijavitelju nepravilnosti.
Prijava se može podnijeti na Obrascu za prijavljivanje.
Detaljnije o pravilima postupka unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Društvu možete naći ovdje.