Integrirani tehnički servisi izgradnje postrojenja u RH i u inozemstvu.

Prodaja nekretnina

21.09.2020. / 08:06
Prodaja nekretnina – STSI
Prodaja nekretnina – STSI

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o.

 o b j a v l j u j e  

prodaju NEKRETNINA

 

 Točka 1

 

 Objavljuje se prodaja sljedećih nekretnina u vlasništvu STSI d.o.o.:

 

1. Poslovni kompleks (industrijski krug)

Adresa: Lipovljani, Zagrebačka 90

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk.ul.br. 2733, zk.č.br. 1123/2, k.o. Lipovljani

Površina: 8.837 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Početna prodajna cijena u € 334.962,26

 

2. Poslovni kompleks (zemljište i zgrade)

Adresa: Veliko Trojstvo, Ulica Mišulinovac 91

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk.ul.br.2720, z.k.č.br. 626/10, k.o. Veliko Trojstvo

Površina: 4.481 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

Početna prodajna cijena u € 93.946,64

 

 

3. Poslovni kompleks (zemljište i zgrade)

Adresa: Magdalenovac, Kućanci, Ulica Kralja Zvonimira  251

Opis nekretnine: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk uložak 554; zk.č.br.840/;.840/2; 840/3, k.o. Kućanci

Površina: 16.433 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

Početna prodajna cijena u € 238.147,00

 

 

4. Poslovni kompleks zemljište i zgrade

Adresa: Ivanić Grad, Kolodvorska ulica bb

Opis: poslovni kompleks

Vlasnički podaci: zk uložak 3346; zk.č.br.1008/1; k.o. Ivanić Grad

Površina: 30.662 m2

Prikaži na karti

Posjedovni list

Izvadak iz zemljišne knjige

Fotodokumentacija

Početna prodajna cijena u € 1.025.191,94

 

 

Točka 2

 • Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju kao knjižno vlasništvo
 • Cijena za kupnju mora biti ponuđena u EUR.
 • Početna cijena nekretnine istaknuta je u EUR, a kupac plaća kupoprodajnu cijenu u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Rok plaćanja kupoprodajne cijene je najduže do 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 • Kao garanciju za ozbiljnost ponuda, za nekretnine do 100.000,00 EUR potrebno je uplatiti 10% od početne prodajne cijene, a za nekretnine kojima je početna prodajna cijena veća od 100.000,00 EUR, potrebno je uplatiti 10.000,00 EUR na žiro račun STSI d.o.o. broj: PBZ IBAN broj HR1123400091102716595, poziv na broj: 076, opis plaćanja: jamčevina. Traženi iznos potrebno je uplatiti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan uplate.
 • Cjelokupni uplaćeni iznos bit će vraćen u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja uplate na račun uplatitelja, u koliko ponuda ne bude prihvaćena. U koliko najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude za kupnju, STSI d.o.o. će zadržati uplaćeni iznos garancije.
 • Porez na promet nekretnina i sve ostale troškove u svezi s kupoprodajom i prijenosom vlasništva snosi kupac.

Ponude moraju sadržavati:

 1. ime i prezime, OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), te aktivnu e-mail adresu;
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičke osobe), odnosno rješenje o upisu u sudski registar (za pravne osobe);
 3. dokaz o uplaćenoj garanciji;
 4. broj računa ponuditelja i naziv banke na koji će se vratiti uplaćena garancija;
 5. nekretnina navedena u oglasu (redni broj nekretnine, opis, adresa nekretnine i iskazana površina u m2) za koju se daje ponuda za kupnju;
 6. ukupan iznos ponuđene cijene u EUR, te uvjete i način plaćanja za kupnju nekretnine.

 

Točka 3

Pisane ponude dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

INA – Industrija nafte, d.d.
Upravljanje nekretninama i objektima 
Upravljanje nekretninama i imovinom 
Ponuda za kupnju nekretnina – “NE OTVARATI”
Avenija Većeslava Holjevca 10
10 020  ZAGREB

O rezultatima, sudionici će biti pisano obaviješteni na dostavljenu e-mail adresu.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o kupoprodaji u roku od 60 (šezdeset) dana od dana donošenja Odluke Uprave STSI d.o.o. o prodaji nekretnine.

Dodatne obavijesti i dogovor o pregledu nekretnine mogu se dobiti na telefon:

091 497 4879

STSI d.o.o. zadržava pravo na temelju ocjene povoljnosti ponude prihvatiti ponudu ili ne prihvatiti niti jednu ponudu, kao i pozvati na drugi krug nadmetanja (putem e-aukcije).

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

Točka 4

INA-Industrija nafte, d.d. i STSI d.o.o. kao voditelji obrade osobnih podataka, svaki u svom dijelu,  prikupljaju i obrađuju osobne podatke koji su nužni u svrhu provedbe natječaja radi kupoprodaje nekretnina, ocjene dostavljenih ponuda, pregovaranja odnosno u svrhu obavljanja pripremnih radnji koje prethode zaključivanju ugovora o kupoprodaji te radi sklapanja i izvršenja ugovora sa odabranim kandidatom.

Zainteresirane osobe se o zaštiti osobnih podataka u trgovačkom društvu INA, d.d. i STSI d.o.o., u svako doba opširnije i potpuno mogu informirati u objavljenom dokumentu „Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d.“  i „Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o.“  u kojima je detaljno navedeno zašto INA, d.d., odnosno STSI d.o.o. prikupljaju osobne podatke te kako postupaju s prikupljenim podacima i kome ih ustupaju.

Politika zaštite osobnih podataka u INA, d.d., dostupna je na internetskoj stranici INA, d.d., https://www.ina.hr/zastita-osobnih-podataka, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@ina.hr, dok je Politika zaštite osobnih podataka u STSI d.o.o., dostupna je na internetskoj stranici STSI d.o.o., h https://stsi.hr/wp-content/uploads/2020/01/Politika-za%C5%A1tite-osobnih-podataka-u-STSI-d-o-o-2-2.pdf, a za dodatne informacije kandidat može poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: szop@stsi.hr.